top of page

GİRİŞİMCİ KİTAPÇIĞI

1. AMAÇ

İşbu Kitapçık, FARMASİ ile GİRİŞİMCİ arasında, www.farmasi.com.tr adresindeki ilgili kutucukların sanal ortamda onaylanması suretiyle yürürlüğe girmiş olan sözleşme kapsamında, sözleşmenin tarafları arasındaki alım - satım akdi temelli ilişkinin usul ve esaslarını, kapsamını, GİRİŞİMCİ ile FARMASİ ile arasındaki alım - satım sözleşmesinin kurulmasından sonra GİRİŞİMCİ’nin kendi nam ve hesabına yapacağı işlemlerde; FARMASİ ve FARMASİ ürünlerine, FARMASİ’nin diğer GİRİŞİMCİ’leri tarafından sürdürülen faaliyetlere zarar vermemesi için GİRİŞİMCİ tarafından uyulması gereken kuralları düzenlemektedir.

2. KAPSAM

İşbu Kitapçık hükümleri, gerçek ve tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın, tüm GİRİŞİMCİ’leri kapsamaktadır. Sözleşme ve Kitapçık anlamında, FARMASİ’den ürün satın alarak, FARMASİ tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 3.kişilere kendi nam ve hesabına doğrudan satış yapan tüm gerçek ve tüzel kişiler, statüleri (sponsor, müdür, direktör vb.) farklılaşmış olsa da aslen GİRİŞİMCİ’dir.

3. TANIMLAR

3.1. Farmasi: 2010 yılında %100 Türk Sermayeli olarak kurulmuş bir doğrudan satış şirketi olan, Ömerli Merkez Mahallesi, Uran Caddesi No: 32 Çekmeköy / İstanbul adresinde faaliyet gösteren FARMASİ Enternasyonal Ticaret A.Ş.’nin, Sözleşme ve Kitapçık’ta aksi belirtilmediği sürece Türkiye’deki işletmesini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetini ifade etmektedir.

3.2. Farmasi İnternet Sitesi: FARMASİ Enternasyonel Ticaret A.Ş.’nin internet sitesinin yer aldığı www.farmasi.com.tr isimli web adresini ifade eder

3.3. Farmasi Sanal: Girişimciliği sona eren bir sponsorun unvanının ve ekibinin durumuna göre Farmasi tarafından atanan sponsordur.

3.4. Girişimci: Belli bir kazanç sağlamak amacıyla, FARMASİ’den satın aldığı ürünleri, tamamiyle kendi nam ve hesabına, kendisi tarafından belirlenen çalışma saatleri ve çalışma sistemi içerisinde ve FARMASİ ile 4857, 1475, 5510 Sayılı Kanunlar ve diğer mevzuatta tanımlanan herhangi bir hizmet ilişkisi bulunmaksızın, FARMASİ ve/veya başka bir GİRİŞİMCİ tarafından kurulmuş olan ya da kendisi tarafından oluşturulacak satış kanallarını kullanarak doğrudan satış yolu ile 3. kişilere satan gerçek ve tüzel kişilerdir. GİRİŞİMCİ sıfatı, halihazırda FARMASİ tarafından GİRİŞİMCİ olarak kabul edilen aktif başka bir GİRİŞİMCİ’nin sponsorluğu ile elde edilebilmektedir.

3.5. Grup: GİRİŞİMCİ’nin ekibinde bulunan, %21 Prim Grubundaki GİRİŞİMCİ’ler ve onların alt ekipleri de dahil olmak üzere tüm alt ekibini ifade eder.

3.6. Girişimci Kazanç Planı: Uluslararası alanda kabul gören ve FARMASİ markasının ve FARMASİ tarafından üretilen ürünlerin değer ve itibarının korunması bakımından uyulması gereken doğrudan satış ilkelerine uygun olarak, FARMASİ tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanan ve belirli şartları yerine getiren GİRİŞİMCİ’lerin hak edecekleri statü değişikliği, hediye ve promosyon bilgileri ve benzeri bilgileri ifade etmektedir.

3.7. Girişimcinin Sanal Kalması: GİRİŞİMCİ’nin, kazanç planı doğrultusunda yandan farkı gerçekleştirmemesi ve minimum sipariş tutarı veya üzerinde sipariş vermemesidir.

3.8. Kişisel Grup: GİRİŞİMCİ’nin doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı gruptur. Bu gruba, %21 Prim Grubunda yer alan GİRİŞİMCİ’ler ile onların alt ekipleri dahil değildir.

3.9. Kişisel Ana Sayfa / Kişisel Web Sayfası: Tamamen GİRİŞİMCİ’nin kendisi tarafından tasarlanan ancak yayına başlamadan önce FARMASİ’den yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.

3.10. Minimum Sipariş Tutarı: Girişimci Kazanç Planında belirtilen ve prim kazanılabilmesi için GİRİŞİMCİ tarafından bir ay içinde verilmesi gereken sipariş tutarıdır.

3.11. Promosyon: Girişimci Kazanç Planında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, FARMASİ tarafından, herhangi bir statüye sahip olmasa da GİRİŞİMCİ’ye sağlanacak olan haklar ve yapılacak prim, kazanç, hediye ve benzeri her türlü ödeme, Promosyon kabul edilir. Kazanç planında sözü edilen promosyon, statü değişikliği ve hediyeler, FARMASİ tarafından belirlenir ve hesaplama şeklinde değişiklik yapma hakkı münhasıran FARMASİye aittir. GİRİŞİMCİ’lerin statü kazanma, statü değişikliği ya da belirli bir statüde kalma şartları FARMASİ tarafından değiştirilmedikçe, işbu Kitapçıkta belirlenen kurallara tabi olacaktır.

3.12. Sistem: FARMASİ ve GİRİŞİMCİ’lerin ortaklaşa kullandıkları ve her bir GİRİŞİMCİ için, GİRİŞİMCİ’nin unvanına, statüsüne ve diğer hususlara bağlı olarak ayrı sayfanın açıldığı ve GİRİŞİMCİ’nin durumunun GİRİŞİMCİ ve FARMASİ tarafından izlenebildiği elektronik ortamı ifade eder.

3.13. Sözleşme: İşbu kitapçığın ekini teşkil ettiği, Girişimcilik için yapılan başvurunun FARMASİ tarafından kabul edilmesi üzerine FARMASİ ile GİRİŞİMCİ arasında imzalanarak veya Girşimci tarafından internet sitesi üzerinden onaylanmak suretiyle yürürlüğe giren sözleşmeyi ifade eder.

3.14. Sponsorluk ve Sponsor İlişkisi: “Sponsor”, GİRİŞİMCİ olmak isteyen bir gerçek ya da tüzel kişiyi, kendi nam ve hesabına satış faaliyeti yürütmesi için FARMASİ doğrudan satış sistemine dahil eden gerçek veya tüzel kişiyi ya da kendi nam ve hesabına satış yapan GİRİŞİMCİ’nin bağlı olduğu kişiyi, “Sponsor ilişkisi”, GİRİŞİMCİ ile sponsor arasındaki ilişkiyi ifade eder.

3.15. Statü: FARMASİ tarafından hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecek Girişimci Kazanç Planına göre GİRİŞİMCİ, Sanal, Lider, Üst Lider, Yönetici, Müdür, Direktör, Altın Müdür, Altın Direktör, Platin Müdür, Platin Direktör, Zümrüt Müdür, Zümrüt Direktör, Elmas Müdür, Elmas Direktör, Asbaşkan Müdür, Asbaşkan Direktör, Başkan Müdür, Başkan Direktör, Sultan Müdür ve Sultan Direktör olarak çeşitlendirilen ve GİRİŞİMCİ’lerin hak kazanacakları promosyon, prim ve benzerinin belirlenmesinde kullanılan kriteri ifade eder.

Sözleşme ve kazanç planında bahsi geçen her türlü statü ve statüsel ilişki, hiçbir şekilde FARMASİ ile GİRİŞİMCİ arasında bir hiyerarşi veya vesayet olacak şekilde yorumlanamaz. Bir statüye tanınan hak ve ayrıcalıklar, onların seviye olarak diğerlerinden üstün olduğu anlamına gelmez. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’ler arasındaki statü farklılıklarını serbestçe takdir eder.

3.15.1. GİRİŞİMCİ Statüsü: FARMASİ tarafından hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecek Girişimci Kazanç Planına göre %7 prim grubunda yer alan GİRİŞİMCİ’lerdir.

3.15.2. Lider Statüsü: FARMASİ tarafından hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecek Girişimci Kazanç Planına göre %11 prim grubunda yer alan GİRİŞİMCİ’lerdir.

3.15.3. Üst Lider Statüsü: FARMASİ tarafından hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecek Girişimci Kazanç Planına göre %15 prim grubunda yer alan GİRİŞİMCİ’lerdir.

3.15.4. Yönetici Statüsü: FARMASİ tarafından hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecek Girişimci Kazanç Planına göre %18 prim grubunda yer alan GİRİŞİMCİ’lerdir.

3.16. Yüzde 21 Prim Grubu: FARMASİ tarafından hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecek Girişimci Kazanç Planına göre Sanal, Müdür, Direktör, Altın Müdür, Altın Direktör, Platin Müdür, Platin Direktör, Zümrüt Müdür, Zümrüt Direktör, Elmas Müdür, Elmas Direktör, Asbaşkan Müdür, Asbaşkan Direktör, Başkan Müdür, Başkan Direktör, Sultan Müdür ve Sultan Direktör statüsüne sahip bulunan ve %21 Prim grubunda yer alan GİRİŞİMCİ’lerden oluşan gruptur.

4. GİRİŞİMCİ SIFATININ KAZANILMASI

4.1. Girişimcilik sıfatı, Girişimcilik için yapılan başvurunun FARMASİ tarafından kabul edilmesi ve sözleşme ve Kitapçık’ın GİRİŞİMCİ tarafından imzalanması veya internet sitesi üzerinden onaylanması ile kazanılır.

4.2. GİRİŞİMCİ başvurularını değerlendirmeye, FARMASİ ve FARMASİ ürünlerinin marka değerinin, ticari itibarının ve güvenilirliğinin korunmasını temin amacıyla; başvuruda bulunan gerçek/tüzel kişilerden imza beyanı, imza sirküleri, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, faaliyet belgesi ve benzeri ek belgeler talep etmeye, GİRİŞİMCİ başvurularını onaylamaya veya reddetmeye, hiçbir koşula ve istisnaya bağlı olmaksızın münhasıran FARMASİ yetkilidir.

4.3. GİRİŞİMCİ olmak isteyen gerçek kişinin, 18 yaşını ikmal etmiş olması ve Türkiye’de ikamet etmesi şarttır.

4.4. FARMASİ, GİRİŞİMCİ sıfatını kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmeye başlayanların Girişimciliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

4.5. Sermaye şirketleri ile en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da GİRİŞİMCİ olabilir. Bu durumda sermaye şirketinin yetkilisi, yetkisinin sınırlarını yazılı olarak FARMASİ’ye bildirmek zorundadır. Ortaklıkta ise ortaklar, ortaklığın FARMASİ’ye olan borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4.6. GİRİŞİMCİ olmak isteyen aday, halihazırda aktif bir sponsora kaydedilmelidir. GİRİŞİMCİ adayının bir sponsor tercihi varsa, kayıt başvurusu sırasında istediği sponsorun kodunu sisteme girmelidir. Aksi halde FARMASİ, GİRİŞİMCİ adayına bir sponsor tahsis edecektir.

4.7. Sponsor tercihi yapılırken hata yaptığını fark eden GİRİŞİMCİ, henüz Sisteme bir Sipariş girmemiş olması şartıyla, kayıt olduğu andan itibaren 6 saat içerisinde, kişisel bilgiler bölümünün alt tarafında bulunan “sponsor değişikliği” bölümündeki “Sponsor kodu” alanına, çalışmak istediği sponsorun GİRİŞİMCİ kodunu yazıp onaylayarak, sponsor değişikliğini gerçekleştirebilir. Sistemde siparişi bulunan bir GİRİŞİMCİ’nin sponsor değişikliği işlemi, Sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

4.8. Halihazırda sisteme kayıtlı ve aktif FARMASİ GİRİŞİMCİsi bir gerçek ya da tüzel kişi, sponsor olmak, sponsorluktan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerini kabul etmek şartıyla, GİRİŞİMCİ olabilmek için gerekli şartları taşıdığını tespit ettiği GİRİŞİMCİ adayını sisteme kaydedebilir. Sponsor tarafından kaydedilen GİRİŞİMCİ’nin, GİRİŞİMCİ olma şartlarını taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin ve gerekirse Sponsorun kaydını iptal etme hakkını haizdir.

4.9. Sponsor, alt ekibinde bulunan GİRİŞİMCİ’nin sorumluluklarını yerine getirmemesi veya üyeliğinin sona erdirilmesi nedeniyle doğacak maddi yükümlülüklerden, GİRİŞİMCİyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. GİRİŞİMCİ’nin sorumluluklarını yerine getirmemesi veya üyeliğinin sona erdirilmesi nedeniyle doğacak maddi yükümlülükler, sponsorun hak kazanmış olduğu promosyon hakedişlerinden mahsup edilebilir. Bu durumda Sponsorun, GİRİŞİMCİ’nin fiilini taahhüt eden sıfatını taşıyacağı, GİRİŞİMCİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

4.10. GİRİŞİMCİ sıfatı taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin, Sisteme GİRİŞİMCİ olarak tekrar kaydedilmesi mümkün değildir. Buna rağmen herhangi bir nedenle mükerrer kaydın gerçekleşmesi halinde; mükerrer olarak sisteme kaydedilen GİRİŞİMCİ’nin statüsüne bakılmaksızın, mükerrer kayıttan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için alınacak önlemler ve müeyyideler konusunda karar verme yetkisi münhasıran FARMASİ’ ye aittir.

4.11. GİRİŞİMCİ adayının, eşi, annesi, babası, çocukları ve kardeşlerinin halihazırda GİRİŞİMCİ olması halinde, aday prensip olarak ancak bu kişilerin ekibi altında kayıt yaptırabilir, başka ekiplerin ya da sponsorların altına kaydolamaz. İstisnai durumlar için FARMASİ’nin yazılı onayı şarttır.

4.12. FARMASİ ile GİRİŞİMCİ arasındaki ilişki, GİRİŞİMCİ’nin belli bir kazanç sağlamak amacıyla FARMASİ’den ürün satın alması (alım - satım) ve satın aldığı ürünleri, tamamıyla kendi nam ve hesabına, kendisi tarafından belirlenen çalışma saatleri ve çalışma sistemi içerisinde, uluslararası alanda kabul gören ve FARMASİ markasının ve FARMASİ tarafından üretilen ürünlerin değer ve itibarının korunması bakımından uyulması gereken doğrudan satış ilkelerine uygun olarak, FARMASİ ve/veya başka bir GİRİŞİMCİ tarafından kurulmuş olan ya da kendisi tarafından oluşturulacak satış kanallarını kullanarak doğrudan satış yolu ile 3. kişilere satması ve bunun karşılığında sözleşme ve işbu kitapçıkta tanımlanan promosyon ve diğer ödemelerin FARMASİ tarafından kendisine yapılacağı bir ilişkiden ibarettir. FARMASİ ile GİRİŞİMCİ arasında, Sözleşmenin 4. maddesinde ayrıntılı olarak tanımlandığı üzere; İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi benzeri bir ilişki bulunmamakta olup, GİRİŞİMCİ’ye verilen belgelerin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz.

4.13. Lider, müdür ya da direktör statüsündeki bir GİRİŞİMCİ’nin vefat etmesi halinde, kanuni mirasçıları, vefat tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde FARMASİ’ye yazılı olarak başvuruda bulunmak, GİRİŞİMCİ olabilmek için gerekli şartları taşımak ve işbu Kitapçık ile sözleşmeyi imza etmek kaydıyla GİRİŞİMCİ olmaya hak kazanırlar. Miras yoluyla GİRİŞİMCİ olmaya hak kazanan kişi ya da kişilerin, halihazırda bireysel olarak aynı grupta GİRİŞİMCİ olması halinde izlenecek yöntem, durum FARMASİ tarafından değerlendirilerek belirlenir.
5. GİRİŞİMCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Genel Olarak

5.1.1. FARMASİ, satım ilişkisi kapsamında, FARMASİ markasının ve ürünlerinin marka değerinin ve itibarının korunmasını sağlamak için işbu sözleşme ve eklerinde belirtilenlerin dışında başka ilke, usul ve esaslar da belirleyebilir. Girişimcilik sıfatı devam ettiği sürece GİRİŞİMCİ, sözleşme ve Kitapçık yanında bu ilke, usul ve esaslara da uymayı kabul ve taahhüt eder.

5.1.2. GİRİŞİMCİ, FARMASİ Girişimci Sözleşmesi ile birlikte işbu Kitapçık’ı imzalamak ya da elektronik ortamda kutu onaylamak yoluyla imza ederek, Kitapçık’taki kuralların tamamı ile birlikte özellikle Kitapçık’ta “Gizlilik Hükümleri, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” Bölümünde yer alan kuralları, kendisine tanınan uygun bir ortam ve vakit içinde okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

5.1.3. Kitapçıkta hüküm altına alınan şartlar, FARMASİ’nin GİRİŞİMCİ’ye önceden bildirmesine gerek olmaksızın, FARMASİ tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Bahse konu değişiklikler, GİRİŞİMCİ’ye e-posta yoluyla veya GİRİŞİMCİ tarafından sipariş verilme aşamasında GİRİŞİMCİ’nin onayına sunulmak üzere FARMASİ’nin internet sitesinden duyurulur. GİRİŞİMCİ, internet sitesi üzerinden satın almak istediği ürünün siparişini verme aşamasında, işbu maddede bahsedilen tek taraflı değişiklikleri onaylamamak suretiyle, işbu kitapçığın ekini teşkil ettiği sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

5.1.4. GİRİŞİMCİ, kendi nam ve hesabına yürüttüğü doğrudan satış faaliyetinde; 6502 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri her türlü ödeme ve başkaca diğer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. GİRİŞİMCİ’nin yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle FARMASİ’nin hangi isim altında olursa olsun ödemek durumunda kaldığı ceza, tazminat ve benzeri mahiyetteki tutarı GİRİŞİMCİ’ye rücu etme hakkı mevcuttur.

5.1.5. GİRİŞİMCİ’nin, Sözleşme ve Kitapçık’a aykırılığının tespit edilmesi halinde, FARMASİ, GİRİŞİMCİ ile alım - satım ilişkisini sona erdirerek, sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

5.1.6. GİRİŞİMCİ’nin, Sözleşme ve Kitapçık’a aykırı hareket ettiğine veya edeceği ihtimaline yönelik bir ihbar gelmesi halinde, GİRİŞİMCİ, ihbar konusu aykırılığın söz konusu olup olmadığı FARMASİ tarafından araştırılıp, karara bağlanıncaya kadar FARMASİ ile arasındaki ilişkinin dondurulabileceğini kabul eder. GİRİŞİMCİ, FARMASİ ile arasındaki ilişkisinin askıya alınması sebebiyle hiçbir talep ve dava hakkı bulunmadığını kabul eder.

5.1.7. Sisteme girişi herhangi bir nedenle FARMASİ tarafından engellenmiş olan bir GİRİŞİMCİ’nin engelli olduğu dönem boyunca, Sponsorluk haklarını kullanabileceği alt ekibindeki GİRİŞİMCİ’lerin faaliyetleri dolayısıyla elde edebileceği sponsorluk hakları hakkında karar alma yetkisi FARMASİ’ ye aittir.

5.1.8. GİRİŞİMCİ, “Eğitim ve Kayıt Ofisi” açabilir. Ancak, FARMASİ markasının ve ürünlerinin değerinin ve itibarının korunması amacıyla, söz konusu ofisin açılabilmesi için, FARMASİ tarafından belirlenen şartların karşılanması ve FARMASİ’nin yazılı onayının alınması zorunludur.

5.1.9. Ortaklık şeklinde GİRİŞİMCİ olan bir karı – kocanın boşanmaya karar vermesi halinde taraflar, boşanmalarına rağmen, ortaklık şeklinde GİRİŞİMCİ olmaya devam edebilecekleri gibi kendi aralarında GİRİŞİMCİ sıfatının kimin tarafından sürdürüleceğine de karar verebilirler. Her iki halde de, tarafların talebi üzerine Girişimciliğin devamına veya sonlandırılmasına FARMASİ tarafından karar verilebilir. Taraflar arasında bir anlaşma olmadığı ya da bireysel olarak GİRİŞİMCİ kalmak istedikleri takdirde, eşlerin hangi Sponsorun ekibinde yer alacağı FARMASİ tarafından belirlenir.

5.1.10. GİRİŞİMCİ, üyeliğini yalnızca FARMASİ’nin yazılı onayı ile ve yalnızca annesine, babasına, çocukları veya eşine devredebilir. Üyeliğini bu şekilde devreden bir GİRİŞİMCİ, devir tarihinden itibaren işbu Kitapçık’ın “Girişimciliğin Sona Ermesi” başlıklı bölümündeki süreleri doldurmadan yeniden GİRİŞİMCİ olamaz. Bu yasağın ihlali halinde, işbu Kitapçıktaki hükümler çerçevesinde uygulanacak yaptırımlar FARMASİ tarafından belirlenir ve uygulanır. Başka bir GİRİŞİMCİ’nin haklarını devir alan bir GİRİŞİMCİ, devir tarihten itibaren Kitapçık’ın “Girişimciliğin Sona Ermesi” başlıklı bölümündeki süreler geçmeden haklarını devredemez.

5.1.11. GİRİŞİMCİ’nin elindeki ürünlerin bozulmasından ya da zayi olmasından FARMASİ sorumlu değildir.

5.1.12. Hangi statüde olursa olsun, GİRİŞİMCİ, FARMASİ’yi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her konuda, öncelikle FARMASİ’yi bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.13. FARMASİ; enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm maliyet artışlarını, kendi satış fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu gibi, önceden bildirmeksizin kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirebilir ve / veya yenileyebilir. Yeni koşulların GİRİŞİMCİ tarafından kabul edilmemesi halinde, GİRİŞİMCİ ile kurulmuş olan satım ilişkisi sona erdirilir.

5.1.14. GİRİŞİMCİ’nin, Kitapçık hükümlerine aykırılığı halinde, işbu Kitapçıkta örnek olarak sayılan sonuçlarla sınırlı olmamak üzere, satış ilişkisinin akıbetine ve bu ilişkiden kaynaklanan promosyonların GİRİŞİMCİ’ye ödenip ödenmeyeceğine ve/veya GİRİŞİMCİ’ye herhangi müeyyide uygulanıp uygulanmayacağına karar verme konusunda münhasıran FARMASİ yetkilidir.

5.2. Hangi Düzeyde Olursa Olsun Tüm GİRİŞİMCİ’leri Kapsayan Düzenlemeler

5.2.1. GİRİŞİMCİ, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, sözleşme ile Kitapçık’ta belirlenmiş olan doğrudan satış ilkeleri kapsamında FARMASİ ürünlerinin tanıtımını ve satışını yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. GİRİŞİMCİ, 6502 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta tanımlanan bedelin üzerindeki satışlarda, tüketici ile arasındaki hak ve yükümlülükleri, cayma hakkını, teslimat bilgilerini ve benzeri konuları içeren Müşteri Sözleşmesi düzenlemek zorundadır.

5.2.3. GİRİŞİMCİ, FARMASİ internet sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan, FARMASİ markasının ve ürünlerinin ticari itibar ve güvenilirliklerinin yükseltilmesini, FARMASİ ürünlerinin satışlarının arttırılmasını, diğer GİRİŞİMCİ’lerle ve FARMASİ ile arasındaki haksız rekabetin engellenmesini hedefleyen tüm sorumlulukları üstlenmeyi, dürüstlük, doğruluk, adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

5.2.4. GİRİŞİMCİ, tüm maddelerini okuduktan, gerekli gördüğü maddeler kendisine açıklandıktan sonra anlayıp internet sitesi üzerinden onayladığı ve/veya imza ettiği işbu Kitapçık’ı ve sözleşmeyi onaylamak / imza etmek suretiyle, FARMASİ’nin gerek gördüğü hallerde; kampanya ve/veya bilgilendirme gibi amaçlarla kendisine SMS, e-mail ve telefon gibi kanallardan ticari elektronik iletiler gönderme yetkisi ve onayını da vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

5.2.5. GİRİŞİMCİ, Sözleşme ve/veya Kitapçık’a aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi veya bu konuda bir şüphe bulunması veyahut 3.kişi tarafından bu hususta bir ihbarda bulunulması halinde;; FARMASİ tarafından konu hakkında kendisinden bilgi ve açıklama talep edilebileceğini, bu durumda ticari ilişkinin zarar görmemesini teminen, makul sayılabilecek en kısa süre içerisinde FARMASİ’ye konu hakkında bilgi vereceği ve açıklama yapacağını, aksi halde, konu hakkında FARMASİ tarafından verilen karara itiraz hakkının bulunmadığını kabul eder.

5.2.6. GİRİŞİMCİ, FARMASİ tarafından düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, sözleşme ve Kitapçıkta tanımlanan satış / tanıtım ve bunun gibi işlerle ilgili olarak gerçekleştirilen etkinliklerde; dini, politik, ruhani, siyasi görüş bildirmeyeceğini, FARMASİ’yi herhangi bir ideolojinin açıklanması, yaygınlaştırılması için kullanmayacağını kabul ve beyan eder.

5.2.7. GİRİŞİMCİ, kendi nam ve hesabına gerçekleştireceği satış faaliyeti sırasında 3. Kişilere kendini tanıtmalı, FARMASİ markası ve ürünleri, FARMASİ ürünlerinin ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansı, ödeme koşulları, cayma hakkı ve süresi, iade politikaları, sipariş iptal süresi, garanti koşulları, satış sonrası hizmetler, teslimat tarihleri ve benzeri her konuda doğru bilgi vermekle yükümlüdür. GİRİŞİMCİ, FARMASİ ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak FARMASİ internet sitesi, FARMASİ yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilen hususlar dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi takdirde, FARMASİ’nin, diğer GİRİŞİMCİ’lerin ve/veya 3.kişilerin uğrayacağı tüm zararların tazmininden, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİ’nin sponsoru müştereken ve müteselsilen sorumludur.

5.2.8. GİRİŞİMCİ, bağımsız olarak, kendi nam ve hesabına 3. kişilere satış / tanıtım faaliyeti yürütmekte olmakla, FARMASİ’nin işçisi, temsilcisi, acentesi, pazarlamacısı, değildir. GİRİŞİMCİ, doğrudan ya da dolaylı olarak FARMASİ ile bağlantılı olduğu izlenimi verecek ve 3.kişilerde yanılgı oluşturabilecek paylaşımlar yapmayacaktır.

5.2.9. GİRİŞİMCİ, FARMASİ adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz verme yetkisini haiz değildir.

5.2.10. GİRİŞİMCİ, hiçbir şekilde ve hiç kimseye karşı FARMASİ adına yükümlülük altına giremez. Aksi takdirde GİRİŞİMCİ, FARMASİ’nin, diğer GİRİŞİMCİ’lerin ve /veya 3.kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

5.2.11. GİRİŞİMCİ, kendi nam ve hesabına faaliyette bulunmak suretiyle FARMASİ ürünlerinin satışından elde ettiği kazançlara ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve benzerinin ödenmesinden ve diğer yasal zorunlulukların yerine getirilmesinden bizzat kendisi sorumludur. GİRİŞİMCİ’nin sözü edilen satış faaliyetini, kendisi tarafından istihdam edilen çalışanlar eliyle gerçekleştirmesi halinde; 4857, 1475 ve 5510 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuattan kaynaklanan ve istihdam edenin sorumluluğu kapsamında bulunan diğer tüm ödeme ve yükümlülüklerin, doğrudan GİRİŞİMCİ tarafından gerçekleştirilmesi ve yerine getirilmesi zorunludur.

5.2.12. GİRİŞİMCİ, 3.kişiye Sözleşme ve Kitapçık kapsamında hak kazanabileceği promosyonları ve/veya diğer menfaatleri devredemeyeceği gibi yükümlülüklerini de devredemez.

5.2.13. GİRİŞİMCİ, FARMASİ markasının ve ürünlerinin ticari itibarının ve güvenirliğinin zedelenmemesini sağlamak amacıyla; FARMASİ ürünlerini sattığı 3.kişiye, satın aldığı ürünün, mevzuat çerçevesinde yenisiyle ya da bir başka ürün ile değiştirilebileceğini, iade edilebileceğini, cayma hakkını kullanabileceğini bildirmek zorundadır. GİRİŞİMCİ, ürünlerin teslimatını zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirir.

5.2.14. GİRİŞİMCİ, kendisi tarafından GİRİŞİMCİ yapılan her bir yeni GİRİŞİMCİ’ye başlangıç eğitimini vermekle yükümlüdür.

5.2.15. GİRİŞİMCİ, FARMASİ markasına ait ismi ve logoyu, fiziki ya da sanal kullanım farkı olmaksızın, ancak ve ancak FARMASİ’nin yazılı onayıyla kullanabilir.

5.2.16. GİRİŞİMCİ’nin, internet üzerinden açık artırma/eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet sitesi üzerinden tanıtım / satış yapabilmesi için FARMASİ’nin yazılı onayını alması gerekir.

5.2.17. GİRİŞİMCİ’nin, herhangi bir yöntemle yurt dışına ürün satışı yapma yetkisi, hiçbir şekilde bulunmamaktadır.

5.2.18. GİRİŞİMCİ, perakende satış yeri niteliği taşımayan ve perakende satış yapmak için ayrılmış münhasır bir satış yeri olmayan fuar alanları, kuaför/berber/güzellik salonları, spor / zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları ve bu mahiyetteki diğer alanlarda FARMASİ ürünlerini satamayacak olup, bu alanlarda sadece teşhir amaçlı tanıtım yapabilir.

5.2.19. GİRİŞİMCİ adres, telefon, faks, email gibi iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 5 iş günü içinde FARMASİ’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde FARMASİ tarafından bilinen son adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

5.2.20. Statüsü ne olursa olsun bir GİRİŞİMCİ, kredi kartı kullanılarak, online olarak gerçekleştirdiği satışlarında azami özeni göstermek ve satış bedelinin tahsilinde, alım - satım sözleşmesinin tarafı olmayan 3. kişinin kredi kartının kullanılmasına izin vermemek ve bunun için her türlü tedbiri almak zorundadır.

5.2.21. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin online olarak ve FARMASİ’ nin güncel katalog fiyatından daha düşük fiyatla gerçekleştirdiği satışlardan kaynaklanan zararları, siparişi veren GİRİŞİMCİ’den karşılayamazsa, siparişi veren GİRİŞİMCİ’nin bağlı bulunduğu grupta bulunan üst statüdeki tüm GİRİŞİMCİ’lerden eşit olarak talep etme hakkına sahiptir.

5.2.22. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin online olarak gerçekleştirdiği satışlardan kaynaklanan zararları, sözü edilen GİRİŞİMCİ’lerin promosyonlarından, ödeme esnasında kesinti yapmak suretiyle giderebilir. GİRİŞİMCİ, Sözleşme ve Kitapçık’ı imza etmekle, kendisinden ve bağlı bulunduğu gruptaki diğer GİRİŞİMCİ’lerden kaynaklanabilecek bu tür zararlardan FARMASİ’ye karşı yükümlülüğünü peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.23. GİRİŞİMCİ’lerin promosyona hak kazanabilmek için Kitapçık’ta hüküm altına alınmış miktarda satışın gerçekleştirilebilmesi amacıyla kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplu üyelik alımı, reklam verme, tanıtım faaliyetleri gibi bedel karşılığı yapılan her türlü işlemin, fatura, banka dekontu ve benzeri tevsik edici belgeye dayandırılması zorunludur. GİRİŞİMCİ’ler, taleplerine veya işlemlere ilişkin belgeleri, FARMASİ’nin ilk talebi halinde temin ederek ileteceklerini kabul ve taahhüt ederler. GİRİŞİMCİ’ler arasındaki işlemlerde FARMASİ’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, FARMASİ’nin itibarının zedelenme ihtimalinin bulunması veya FARMASİ’nin herhangi bir hukuk veya ceza davasına muhatap olmasının söz konusu olabileceği hallerde FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin üyeliğini her zaman sona erdirebilir.

5.2.24. Kampanyalı ürünler, sözleşme konusu ürün bedeli ALICI tarafından ödenip teslim alındığı takdirde ücretsizdir. Sözleşme konusu ürünlerin iadesi halinde, kampanyaya dahil ürünlerin/faydaların bedeli ALICI’ya fatura edilecektir.

5.2.25. Asıl ürün satın alındığında, asıl ürün yanında ücretsiz olarak verilen ve genel olarak kampanyalı ürün olarak adlandırılan ürünler; sözleşme konusu asıl ürün bedeli GİRİŞİMCİ tarafından ödenip, ürün teslim alındığı takdirde, GİRİŞİMCİ’ye ücretsiz olarak verilecek olmakla, asıl ürünün yasal süresi içerisinde iadesi halinde, kampanyaya dahil ürünlerin/faydaların bedeli GİRİŞİMCİ’ye ayrıca fatura edilecektir.

5.3. Sadece “%21 Prim Grubu”nda Yer Alan GİRİŞİMCİ’leri Kapsayan Düzenlemeler

%21 Prim Grubu”nda Yer Alan GİRİŞİMCİ,

5.3.1. Her ayın 7. gününe kadar kişisel siparişlerini vermek zorundadır.

5.3.2. Her ay özellikle yeni çıkan ürünleri alarak, ekibine eğitim vermek zorundadır.

5.3.3. Ekiplerinin girdiği siparişleri ve iadeleri takip etmekle yükümlüdür.

5.3.4. Ekibinde bulunan GİRİŞİMCİ’lere FARMASİ işini öğreterek, eğitimlerini gerçekleştirmek zorundadır.

5.3.5. Liderlik yaparak, GİRİŞİMCİ’lere işlerini yapabilmeleri için yol göstermekle yükümlüdür.

5.3.6. Ekibinin motivasyonunu artırarak her zaman yanlarında olmak durumundadır.

5.4. Tanıtım İçin Sosyal Paylaşım Sitelerinde FARMASİ Ürünlerinin Tanıtımının Gerçekleştirildiği Hesap Kullanılması ve/veya Kişisel Web Sitesi Açılması Halinde Girişimci’nin Sorumlulukları

Statü farkı olmaksızın tüm GİRİŞİMCİ’ler için geçerli olmak üzere, GİRİŞİMCİ’nin kişisel web sitesinde yahut sosyal medya üzerinde FARMASİ ürünlerinin tanıtımı faaliyetinde bulunulması, Sözleşme ve Kitapçıkta hüküm altına alınan şartların yanında aşağıda hüküm altına alınan durumların gerçekleşmesi ile mümkündür:

5.4.1. GİRİŞİMCİ’ler, kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri faaliyet kapsamında FARMASİ ürünlerinin tanıtımının yapılması ve satışının artırılması amacıyla, içeriği de dahil olmak üzere tüm sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere kişisel web sitesi açabilirler. Ancak, FARMASİ ve ürünlerinin marka değerinin ve itibarının korunmasını teminen, GİRİŞİMCİ tarafından kullanılacak olan alan adı (domain name) konusunda, kişisel web sitesi kullanıma açılmadan önce FARMASİ’nin yazılı onayının alınması zorunludur. FARMASİ’nin yazılı onayı alınmaksızın açılan ve yukarıda bahsedilen amaçla kullanılan web sitelerinin bu amaçla kullanılmaya devam edilebilmesi, FARMASİ’nin yazılı onayına bağlıdır.

5.4.2. GİRİŞİMCİ’nin, FARMASİ ve ürünlerinin web sitelerinde tanıtımını veya satışını FARMASİ’nin yazılı onayı olmaksızın gerçekleştirdiğinin anlaşılması halinde, FARMASİ tarafından GİRİŞİMCİ’nin sözleşmesinin feshedilmesiyle yetinilebileceği gibi diğer yasal haklar da kullanılabilecektir.

5.4.3. GİRİŞİMCİ’ler, FARMASİ’nin yazılı onayı bulunan kişisel web sitelerine sponsor linki ekleyebilir ve yayınlayabilirler.

5.4.4. FARMASİ’nin yazılı onayı bulunan kişisel web sitesi bu amaçla kullanıldığı sürece, sitenin ana sayfasının görünür bir yerinde, okunabilir büyüklükte bir fontta ve dikkat çekici bir renk ile “Bu site FARMASİ Resmi İnternet Sitesi Değildir. FARMASİ’nin Resmi İnternet Sitesine https://www.farmasi.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.” ibaresine yer vermek zorundadır.

5.4.5. GİRİŞİMCİ, web sitesinin ana sayfasında ve diğer tüm sayfalarında, kendi unvanının görünür biçimde yer almasını ve güncel iletişim bilgilerine yer verilmesini sağlamak zorundadır.

5.4.6. GİRİŞİMCİ, kişisel web sitesini, GİRİŞİMCİ kaydı almaya yönelik olarak kullanabilir. Ancak, bu sitelerde doğrudan ürün satışı, haksız rekabet unsuru olarak kabul edilebilecek teşvik, hediye, çekiliş, kampanya gibi görsel veya yazılı paylaşımlar yapılamaz. FARMASİ’nin, bu kurala aykırı davranışlarda bulunan GİRİŞİMCİyi düzenlediği teşvik, promosyon, hediye, kampanyalara dahil etmeme veya tek taraflı olarak çıkartma hakkı bulunmaktadır.

5.4.7. GİRİŞİMCİ, FARMASİ’nin onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında, FARMASİ ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemez. İzin verilen sitelerde ise, diğer GİRİŞİMCİ’ler ve FARMASİ ile haksız rekabetin engellenmesi amacıyla, FARMASİ’nin katalog satış fiyatı ile satış yapmak zorundadır.

5.4.8. GİRİŞİMCİ, Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilir. Ancak bu pazarlama faaliyeti yalnızca kişisel web sitesine ya da sosyal medya hesabına ilişkin olabilecektir. Bu amaçla; GİRİŞİMCİ’nin, FARMASİ’den bağımsız olduğu açıkça belirtilmeli ve reklamın FARMASİ tarafından desteklenen bir reklam olmadığı, arama motorunda verilen reklamların GİRİŞİMCİ tarafından verildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır. Adwords ve benzeri reklamın bütün sorumlulukları GİRİŞİMCİ’ye aittir.

5.4.9. GİRİŞİMCİ, kendi web sitesinde “GİRİŞİMCİ Başvuru Formu” oluşturabilir. Ancak sözü edilen formda, sadece GİRİŞİMCİ adaylarının Ad-Soyad, E-posta, Cep Telefonu Numarası ve yaşadığı Şehir bilgilerini isteyebilirler. GİRİŞİMCİ’nin, detaylı adres bilgileri ile detaylı kimlik bilgilerini (TC Kimlik numarası ile doğum tarihi bilgileri, Ana - Baba adları, Doğum Yerleri, Kimlik Seri numaraları ve benzeri) isteyemezler.

5.4.10. GİRİŞİMCİ, kendi web sitesine bir GİRİŞİMCİ Başvurusu geldiğinde, öncelikle başvuran kişiyi telefonla arayarak, başka bir GİRİŞİMCİ’yi tanıyıp tanımadığına dair bilgi almalı, adayın başka bir GİRİŞİMCİ tanıdığı bulunmuyorsa kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağı bilgisini net bir şekilde vermelidir.

5.4.11. GİRİŞİMCİ’nin, kendi web sitelerinde ve her türlü sosyal medya ortamında yasal mevzuata ve/veya Sözleşme ve Kitapçıkta belirtilen kurallara aykırı yazı ve içerik paylaşması durumunda FARMASİ, sözleşmenin feshine ya da Kitapçıkta tanımlanan başkaca yaptırımların uygulanmasına karar verebilir.

5.4.12. GİRİŞİMCİ; ayrımcı, suça teşvik edici, nefret uyandırıcı, içeriği suç teşkil edecek herhangi bir paylaşımda bulunamaz. Her türlü reklam ve paylaşımında insan haklarına, hayvan haklarına ve doğaya saygılı olunması zorunluluktur. FARMASİ’nin itibarını sarsacak herhangi bir paylaşım yapılması, üyeliğin iptali sebebidir.

5.4.13. Hangi Statüde olursa olsun GİRİŞİMCİ’nin, FARMASİ görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapması, orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler eklemesi veya başka bir değişiklik yapması yasaktır.

5.4.14. GİRİŞİMCİ tarafından verilen reklam ya da paylaşımlarda, FARMASİ ürünlerinde bulunmayan birtakım özelliklerin yanıltıcı olarak varmış gibi gösterilmesi ve mevzuata aykırı içerik kullanılması yasaktır.

5.5. GİRİŞİMCİ’nin, FARMASİ Markasının, Logosunun ve Diğer Tanıtıcı İşaretlerinin Kullanılmasına Dair Yükümlülükleri

5.5.1. GİRİŞİMCİ tarafından FARMASİ internet sitesinde bulunan FARMASİ Logosu, bu logoda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanılabilir.

5.5.2. FARMASİ logosu hareketli şekil olarak kullanılamaz.

5.6. Girişimcinin Promosyon Ödemesine Hak Kazanması

5.6.1. GİRİŞİMCİ, üyeliği aktif olmak ve Sözleşme, Kitapçık ve diğer yazılı belgelere aykırılığı bulunmamak şartıyla, ilgili ay için gereken satış miktarı ve diğer şartları yerine getirdiğinde, hak ettiği ünvan, prim, ödül, lider geliştirme/büyütme promosyonu ve benzeri maddi menfaatlere hak kazanacaktır. Aksi takdirde bu haklarından feragat etmiş sayılır.

5.6.2. GİRİŞİMCİ promosyonları, FARMASİ tarafından hazırlanıp gerektiğinde güncellenerek FARMASİ İnternet Sitesinde yayımlanacak veya GİRİŞİMCİ’nin FARMASİ’ye bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderilecek olan güncel kazanç planına göre hesaplanır.

5.6.3. GİRİŞİMCİ, FARMASİ tarafından hazırlanarak yayımlanan güncel kazanç planına ve bu planda yer alacak promosyonlara yönelik herhangi bir talep / dava hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.6.4. GİRİŞİMCİ promosyonlarının hesaplanmasında, GİRİŞİMCİ’nin siparişin verildiği tarihteki statüsü esas alınır.

5.6.5. GİRİŞİMCİ’nin ekibi dolayısıyla grup promosyonu (prim) ve / veya kişisel prime hak kazanabilmesi için aktif olması şarttır. Promosyonların hesaplanmasında, puan kazandırmayan (puan değersiz) ürünler ile KDV tutarı dikkate alınmaz.

5.6.6. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin cari hesap borçlarını ve açık hesap çalışılması halinde muaccel hale gelmemiş olsa da açık hesap borçlarını, GİRİŞİMCİ’nin hakettiği promosyon, bonus ve benzerinden mahsup etme hakkını saklı tutar.

5.7. GİRİŞİMCİ ile Açık Hesap Çalışılmasına İlişkin Kurallar

5.7.1. FARMASİ, tamamen kendi insiyatifi ile belirleyeceği GİRİŞİMCİ’lerle açık cari hesap tanımlayabilir ve bu şekilde çalışabilir.

5.7.2. Direktör ve üzeri statüye sahip olan ve aktif olarak faaliyette bulunan GİRİŞİMCİ’ler, açık hesap tanımlama yetkisine sahiptir.

5.7.3. Yüzde 21 Prim Grubunda yer alan ve aktif şekilde faaliyet gösteren bir GİRİŞİMCİ’nin, bir başka GİRİŞİMCİ için bu yetkisini kullanması halinde GİRİŞİMCİ, açık hesap tanımladığı/tanımlattığı GİRİŞİMCİ’nin fiilini taahhüt eden kişi olarak, bu kişinin açık hesap borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

5.7.4. Açık hesap vadesi, sipariş tarihinden itibaren 18 gündür. Açık hesap borcunun tamamının veya bir kısmının vadesinde ödenmemesi halinde FARMASİ, borcun vadesinde ödenmemiş kısmının, aylık %2 oranında hesaplanacak gecikme faiziyle birlikte 3.kişinin fiilini taahhüt eden diğer GİRİŞİMCİ/GİRİŞİMCİ’lerin promosyonlarından, ödemelerin yapıldığı aşamada kesinti yapmak suretiyle tahsil etmeye yetkilidir.

5.7.5. FARMASİ, açık hesap tanımlama yetkisine sahip GİRİŞİMCİ’den, açık hesap tanımladığı/tanımlattığı GİRİŞİMCİ’nin fiilini taahhüt ettiğine (3.kişinin fiilini taahhüt ettiklerine) dair ıslak imzalı belge talep edebilir. Bu belgenin imzalanmaması halinde, açık hesap tanımlanan/tanımlatılan GİRİŞİMCİ’nin fiilinin taahhüt edilmediği kabul edilerek, GİRİŞİMCİ tarafından tanımlanmış olan açık hesap kapatılır ve GİRİŞİMCİ’nin açık hesap tanımlama yetkisi FARMASİ tarafından iptal edilip, durum kendisine e-mail ve/veya sms yoluyla bildirilir.

5.7.6. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip GİRİŞİMCİ, açık hesap tanımladığı/tanımlattığı GİRİŞİMCİ’nin fiilini taahhüt eden kişi olarak, bu kişinin FARMASİ’ye olan açık hesap borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

5.7.7. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip olan GİRİŞİMCİ’ler, sistemdeki sayfalarında bulunan ve fiillerini taahhüt ettikleri kişilerden kaynaklanan ve “garantörlük kesintisi” olarak isimlendirilen bölümü aylık olarak takip etmekle yükümlüdür.

5.8. Kapıda Ödeme, İkinci Çıkış Ve İade Koşullarına Dair Kurallar

5.8.1. GİRİŞİMCİ, kapıda ödeme seçeneği ile sipariş vermesi halinde ürünü teslim aldığı anda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

5.8.2. Kapıda ödeme yöntemi ile FARMASİ’den ürün satın alan GİRİŞİMCİ, siparişin kendisine ulaştığı anda siparişini kontrol ve teyit etmekle yükümlüdür.

5.8.3. Kapıda ödeme yoluyla teslim alınan ürünün, faturada / siparişte belirtilenden farklı olması halinde durum FARMASİ’ ye yazılı olarak ve teslim tarihinden itibaren en geç 48 saat içinde bildirilmelidir.

5.8.4. Kapıda ödeme seçeneğini iptal eden GİRİŞİMCİ’ye, kapıda ödeme seçeneği tercihinden dolayı kendisine gönderilmiş olan hediyelerin faturalandırılmasına FARMASİ yetkilidir.

5.8.5. GİRİŞİMCİ, siparişlerini takip ederek teslim almakla yükümlüdür. Adreste bulunamama, teslim almaktan imtina etme gibi durumlarda, GİRİŞİMCİ’nin bir sonraki siparişi için kapıda ödeme seçeneği 3 ay süre ile kapatılır ve söz konusu siparişin ikinci çıkış talepleri, sipariş tutarı tahsilatı yapıldıktan sonra gerçekleşecektir. İkinci çıkış talep eden GİRİŞİMCİ için kapıda ödeme seçeneği, sistem tarafından otomatik olarak tekrar tanımlanacaktır.

5.8.6. GİRİŞİMCİ tarafından teslim alınmadığı için firmaya geri dönen siparişe konu ürünlerin GİRİŞİMCİ’ye tekrar gönderilmesi halinde, ürün adedine ve miktarına göre hesaplanacak kargo bedeli faturaya yansıtılacaktır.

6. YASAK EYLEMLER ve MÜEYYİDELER

6.1. Bir GİRİŞİMCİ’nin, kendisine ait olmayan bir TCKN, telefon numarası veya e-posta adresiyle sahte veya mükerrer kayıt oluşturması yasaktır. GİRİŞİMCİ’nin bu eyleminin, bilgileri kullanılan gerçek kişinin rızası veya bilgisi dışında gerçekleşmesi durumunda, FARMASİ’nin, meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararını bu GİRİŞİMCİ’ye rücu etme hakkı saklıdır.

6.2. GİRİŞİMCİ’nin, kendisine ait olmayan bir TCKN, telefon numarası veya e-posta adresini kullanmak suretiyle başka bir GİRİŞİMCİ’nin grubunda kayıt oluşturarak veya 1.derece kan hısımlarını, eşini veya kardeşini başka bir GİRİŞİMCİ’nin grubuna kaydederek, asıl üyeliğine ait alt grubunu, kendi adına olmayan ekibe taşıması, ekip kaydırma niteliğindedir.

6.3. GİRİŞİMCİ sıfatını kaybetmiş olan birinin, GİRİŞİMCİ sıfatını kaybettiği tarihten itibaren Kitapçık’ın “Girişimciliğin Sona Ermesi” başlıklı bölümünde belirtilen süreleri doldurmadan, kendisi, annesi, babası, çocukları, eşi veya kardeşi adına, başka bir GİRİŞİMCİ’nin grubuna kaydolarak ekibini kaydırması yasaktır.

6.4. Ekip kardırması yasağına uyulmaması durumunda, FARMASİ tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, Sözleşme ve Kitapçık’a aykırılık bulunduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu ekip asıl sponsorlarına kaydedilir ve ayrıca aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

6.4.1. GİRİŞİMCİ Statüsüne ve Lider Statüsüne sahip olan GİRİŞİMCİ’lerin ekranı (21) günden az olmamak üzere kapatılır. Aynı eylemin tekrarlanması halinde, GİRİŞİMCİ’ye uygulanan ekran kapatma yaptırımının süresi uzatılabileceği gibi, primlerinin ödenmemesine karar verilebilir ve/veya GİRİŞİMCİ ile yapılmış olan sözleşmesi feshedilebilir.

6.4.2. GİRİŞİMCİ Statüsüne ve Lider Statüsüne sahip olanların dışında kalan GİRİŞİMCİ’ye (21) günden az olmamak üzere ekran kapatma cezası verilmesinin yanı sıra bir ay ila üç ay arasında prim ödenmemesi yaptırımı uygulanabilir. Eylemin tekrarlanması halinde, GİRİŞİMCİ’ye uygulanan ekran kapatma yaptırımının süresi uzatılabileceği gibi, üç aydan az ve beş aydan fazla olmamak üzere primlerinin ödenmemesine karar verilebilir ve/veya GİRİŞİMCİ ile yapılmış olan sözleşmesi feshedilebilir.

6.5. Ekip kaydırma yapan GİRİŞİMCİ’nin kaydının, kaydı alan GİRİŞİMCİ’nin bilgisi dahilinde veya iş birliği ile gerçekleşmesi halinde sözü edilen yaptırımlar, ekibine dahil olunan GİRİŞİMCİ hakkında da uygulanır.

6.6. FARMASİ, fiktif (gerçek dışı) olarak kaydedildiği sonradan anlaşılan GİRİŞİMCİ’ye, promosyon ödememe hakkına sahip olduğu gibi, yapılmış olan promosyon ve diğer ödemeleri, aylık %2 gecikme faiziyle birlikte geri alma hakkına sahiptir.

6.7. Ekip kaydırmaya ilişkin şikayetlerin, fiktif olarak oluşturulan üyeliğin başlangıç tarihinden itibaren (5) ay geçmeden FARMASİ’ye bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde bildirilmeyen şikayetler, “ekip kaydırma” olarak işleme alınmayacaktır.

6.8. GİRİŞİMCİ’nin hangi amaçla yaptığına bakılmaksızın, internet siteleri ve/veya www.sikayetvar.com isimli internet sitesi başta olmak üzere, whatsapp ve haberleşme uygulamaları da da dahil olmak üzere, herhangi bir internet ve/veya sosyal medya ortamında, genel / özel paylaşımlarla ve/veya direkt mesajlarla FARMASİ’nin ve ürünlerinin ticari itibarını zedeleyecek, ürünlerini kötüleyecek paylaşımlarda bulunması yasaktır. Statüsü ne olursa olsun GİRİŞİMCİ’lerin, başka bir GİRİŞİMCİ’ye ya da GİRİŞİMCİ’lere, FARMASİ tüzel kişiliğine ve / veya FARMASİ yetkilileri ile çalışanlarına, herhangi bir platformda, gıyapta veya yüze karşı, olumsuz mesaj vermesi, motivasyon bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, sözler söylemesi, saygısız ifadelerde bulunması, aynı şekilde haklarında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması yasaktır. Söz konusu yasakların ihlal edilmesi halinde FARMASİ, yasal yolların yanında Kitapçık’da belirtilen yaptırımları uygulamaya tek başına yetkili olmakla, GİRİŞİMCİ’nin FARMASİ tarafından uygulanacak yaptırımlara karşı herhangi bir talep ve dava hakkı bulunmamaktadır.

6.9. Statüsü ne olursa olsun hiçbir GİRİŞİMCİ, başka bir GİRİŞİMCİ’nin bilgileri ile sisteme giriş yapamaz, sipariş veremez.

6.10. GİRİŞİMCİ’lerin, FARMASİ’nin ticari rakibi olan firmalar hakkında ya da bu firmalarla Girişimcilik ve/veya benzeri usullerle ilişki içerisinde bulunan kişiler hakkında, olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü beyanda bulunmaları yasak olduğu gibi, FARMASİ GİRİŞİMCİsi iken kullanmakta oldukları kendi müşteri çevrelerini veya bir başka FARMASİ GİRİŞİMCİsinin müşteri çevresini FARMASİ’nin ticari rakipleri lehine kullanmaları ve/veya FARMASİ’nin ticari rakipleri lehine faaliyetlerde bulunmaları yasaktır. Sözü edilen yasakların ihlal edilmesi halinde, GİRİŞİMCİ’nin ekranı yedi aya kadar süre ile kapatılabilir. FARMASİ, eylemin ağırlığına göre, süresiz ekran kapatma yaptırımı uygulayabileceği gibi, GİRİŞİMCİ aleyhine sair yaptırımların uygulanmasına da karar verebilir.

6.11. GİRİŞİMCİ Statüsüne ve Lider Statüsüne sahip olanların dışında kalan GİRİŞİMCİ’ler, FARMASİ ile aralarındaki Girişimcilik ilişkisini sonlandırmaksızın FARMASİ’nin ticari rakibi olan veya doğrudan satış yolu ile satış yapan bir başka şirketle benzer şekilde bir ilişki içerisine giremezler. Diğer GİRİŞİMCİ’leri, başka bir doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye edemezler, bildiremezler ve üye yapamazlar. Bu kural, GİRİŞİMCİ’nin eşini ve birinci derece kan hısımlarını da kapsar. Aksi halde, GİRİŞİMCİ’nin ekranı belirsiz süreli olarak kapatılır ve kendisinden açıklama istenebilir. Bu arada GİRİŞİMCİ’nin varsa promosyon alacakları da bloke edilir. FARMASİ, tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda GİRİŞİMCİ’nin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına ve/veya primlerinin ödenmemesine karar verilebilir. Ayrıca, haksız rekabet teşkil eden ve Kitapçık’ta, GİRİŞİMCİ’nin sahip olması gerektiği belirtilen iyiniyetin ortadan kalktığını gösteren bu eylem dolayısıyla, FARMASİ ve/veya diğer GİRİŞİMCİ’ler, bahse konu yasağı ihlal eden GİRİŞİMCİ’den, uğradıkları zararın tazmin edilmesini isteyebilirler.

6.12. GİRİŞİMCİ, sadece FARMASİ’nin hazırladığı ve GİRİŞİMCİ’lerle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri kullanabilir. GİRİŞİMCİ, FARMASİ’nin yazılı izni olmadıkça, televizyon, gazete, internet, radyo, dergi ve benzeri yayın organları ile veya herhangi bir başka medya organıyla, FARMASİ ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bir konu hakkında görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını kullanamaz. Sözü edilen yasağı ihlal eden GİRİŞİMCİ’nin sayfasının yedi aya kadar süre ile kapatılmasına karar verilebileceği gibi eylemin ağırlığına göre Kitapçık’ta düzenlenmiş olan yaptırımlardan FARMASİ tarafından belirlenen herhangi birisi de uygulanabilir.

6.13. GİRİŞİMCİ, başka bir sponsora kaydolan GİRİŞİMCİ’nin kendi grubuna geçmesini isteyemez, teşvik edemez, ima edemez. Bu yasağın ihlali halinde, GİRİŞİMCİ’nin ekranı yedi aya kadar süreyle kapatılabilir. FARMASİ’nin başkaca bir yaptırım uygulama hakkı saklıdır.

6.14. GİRİŞİMCİ, kendi nam ve hesabına ticari faaliyetlerde bulunan bağımsız bir kişi olduğundan, FARMASİ adına hiçbir şekilde e-posta ya da sms gönderemez. Bu yasağın ihlali halinde, GİRİŞİMCİ’nin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçık’ta “yasak eylemler” için uygulanacağı belirtilen yaptırımlardan FARMASİ tarafından uygun görülen yaptırımlar uygulanabilir. GİRİŞİMCİ’nin eylemi, aynı zamanda bilişim hırsızlığı niteliğini taşıyorsa, FARMASİ, GİRİŞİMCİ hakkında tüm yasal yollara müracaat etme hakkını saklı tutar.

6.15. GİRİŞİMCİ, FARMASİ ürünlerini hiçbir şekilde tekrar ambalajlayamaz ve başka bir ambalaj içinde satamaz, ambalajını değiştiremez. Bu yasağın ihlali halinde, GİRİŞİMCİ’nin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçık’ta “yasak eylemler” için uygulanacağı belirtilen yaptırımlardan FARMASİ tarafından uygun görülen yaptırımlar uygulanabilir.

6.16. GİRİŞİMCİ, FARMASİ adını ve logosunu kullanarak üretim yapamaz ve yaptıramaz. Bu yasağın ihlali halinde, GİRİŞİMCİ ile yapılmış olan satış sözleşmesi feshedilebilir veya Kitapçık’ta “yasak eylemler” için uygulanacağı belirtilen yaptırımlardan FARMASİ tarafından uygun görülen yaptırımlar uygulanabilir. GİRİŞİMCİ’nin eylemi aynı zamanda Marka Hukuku ve Ceza Hukuku anlamında suç teşkil edeceğinden FARMASİ, GİRİŞİMCİ hakkında tüm yasal yollara müracaat eder.

6.17. GİRİŞİMCİ, sadece izin verilen web sitesi ve uygulamalarda satış yapabilir. Katalog fiyatlarının dışında bir fiyatla satış yapamaz, haksız rekabete sebebiyet verebilecek davranışlarda bulunamaz. GİRİŞİMCİ’nin bu yasağı ihlal ederek, katalog fiyatından farklı düşük bir fiyatla satış yaptığının tespit edilmesi halinde, ekranı yirmi bir günden az olmamak üzere kapatılır, FARMASİ’nin uğradığı zararı GİRİŞİMCİ’ye rücu etme veya promosyon alacaklarından mahsup etme hakkı saklıdır. GİRİŞİMCİ (24) saat içerisinde fiyatlarını düzelterek, bunu FARMASİ’ye bildirmek zorundadır. Ekran kapatma süresi içinde aynı eylemin tekrarlanması veya fiyatların düzeltilmemesi halinde, ekran kapatma süresi uzatılır, ayrıca sözleşmenin feshedilesine karar verilebilir.

6.18. GİRİŞİMCİ, bu Kitapçık hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, sosyal medyada takipçi sayısını arttırmaya yönelik çekiliş yapma, hediye verme haklarına sahiptir. Ancak sosyal medyada ekiplerine yeni GİRİŞİMCİ’ler kazandırmak veya mevcut GİRİŞİMCİ’lerine hediye vermek gibi GİRİŞİMCİ’lere özel hediye veremezler ve çekiliş gerçekleştiremezler, haksız rekabete sebebiyet verecek davranışlarda bulunamazlar.

6.19. GİRİŞİMCİ’ler, FARMASİ’de muadili bulunan başka markalara ait ürünlerin tanıtımını ve satışını yapamazlar. Bu yasağın, ihlal edilmesi halinde, GİRİŞİMCİ’nin ekranı (21) günden az olmamak üzere kapatılabilir veya başkaca sözleşmesel haklar kullanılabilir.

6.20. GİRİŞİMCİ’nin, “FARMASİ” ibaresini içeren veya FARMASİ’ye ait olduğu algısı yaratabilecek herhangi bir alan adını tescil ettirmesi, Android, IOS uygulaması olarak kullanması ve üçüncü kişilerin kullanımına açması yasaktır. Bu yasağın, GİRİŞİMCİ tarafından ihlal edildiğinin tespiti halinde FARMASİ, GİRİŞİMCİ’ye yazılı bir uyarı gönderecek ve GİRİŞİMCİ ilgili alan adını ve/veya uygulamayı FARMASİ’ye bedelsiz olarak devredecektir. Devir işleminin yapılmaması halinde FARMASİ Sözleşme’de ve Kitapçık’ta yer alan hükümlerin verdiği haklarını kullanır.

7. GİRİŞİMCİLİĞİN SONA ERMESİ

7.1. Girişimcilik Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi

7.1.1. Kayıt oluşturduktan sonra sipariş girişi yapmayan GİRİŞİMCİ’nin, kayıt tarihinden itibaren (60 gün) sonra kaydı otomatik olarak askıya alınır.

7.1.2. Son 6 ay boyunca 0 (sıfır) ciroya bağlı olan statüsünde olan bir Girişimcinin, son sipariş tarihinden itibaren 3 ay (90 gün) sonra kaydı otomatik olarak askıya alınır.

7.1.3. Son 6 ay içerisinde, Lider, Üst Lider ve Yönetici statüsüne ulaşan bir GİRİŞİMCİ’nin, son sipariş tarihinden itibaren 5 ay (150 gün) sonra kaydı otomatik olarak askıya alınır.

7.1.4. Farmasi Kazanç Planına göre, Son 6 ay içerisinde, Müdür, Direktör, Altın Müdür, Altın Direktör, Platin Müdür, Platin Direktör, Zümrüt Müdür, Zümrüt Direktör, Elmas Müdür, Elmas Direktör, Asbaşkan Müdür, Asbaşkan Direktör, Başkan Müdür, Başkan Direktör, Sultan Müdür ve Sultan Direktörün son sipariş tarihinden itibaren 7 ay (210 gün) sonra kaydı otomatik olarak askıya alınır.

7.1.5. Kayıt yenilediğinde, önceden kendisiyle ilişkili olan grubunu kaybedecek olan GİRİŞİMCİ, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir. Kayıt yenilemek isteyen GİRİŞİMCİ’nin borcu bulunduğu takdirde, kayıt yenileme işlemi, borç GİRİŞİMCİ tarafından ödendikten sonra gerçekleştirilir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde FARMASİ, Girişimciliği tekrar askıya alabilir.

7.1.6. Farmasi Kazanç Planına göre Lider, Müdür ya da Direktör statüsünde bulunan bir GİRİŞİMCİ’nin vefat etmesi halinde, kanuni mirasçılarının vefat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde GİRİŞİMCİ olmak için yazılı başvuruda bulunmamaları durumunda, vefat eden GİRİŞİMCİ’nin üyeliği 60.günün sonunda kendiliğinden sona erer.

7.1.7. GİRİŞİMCİ’nin 12 ay içerisinde 5 kez “Sanal kalması” halinde, kaydı otomatik olarak askıya alınır ve kendisiyle ilişkili olan grubunu kaybeder.

7.2. Girişimcilik Sözleşmesinin, GİRİŞİMCİ Tarafından Feshedilmesi

7.2.1. GİRİŞİMCİ, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak FARMASİ üyeliğinden kendi isteğiyle ile ayrılabilir. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebinin iletildiği tarihte Girişimcilik sıfatı ortadan kalkar ve işlem sayfası(işlem ekranı) kapatılır.

7.2.2. Girişimcilik sıfatının ortadan kalkmasıyla GİRİŞİMCİ işbu Kitapçık kapsamında elde ettiği veya elde edeceği tüm hak ve alacaklarından geçmişe ve geleceğe dönük olarak ve gayri kabili rücu feragat etmiş sayılır ve grubundan kopar.

7.2.3. Girişimcilik sözleşmesini fesheden bir GİRİŞİMCİ’nin son 6 ay içerisindeki statüsünün; FARMASİ tarafından hazırlanıp, gerektiğinde güncellenerek duyurulan Girişimci Kazanç Planına göre;

-Yüzde 21 Prim Grubunda yer alan Müdür, Direktör, Altın Müdür, Altın Direktör, Platin Müdür, Platin Direktör, Zümrüt Müdür, Zümrüt Direktör, Elmas Müdür, Elmas Direktör, Asbaşkan Müdür, Asbaşkan Direktör, Başkan Müdür, Başkan Direktör olması halinde 7 ay ( 210 gün) sonra

-Yüzde 18, yüzde 15, yüzde 11 veya yüzde 7 Prim Grubunda yer alan GİRİŞİMCİ, Lider, Üst Lider veya Yönetici olması halinde, 5 ay (150 gün) sonra,

-Yüzde 0 grubunda yer alan GİRİŞİMCİ olması halinde 3 ay (90 gün) sonra,

GİRİŞİMCİ’nin grubu bir üst GİRİŞİMCİ’ye otomatik olarak aktarılır.

7.2.4. GİRİŞİMCİ’lerin, kayıt tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde Girişimcilik sözleşmesini feshetmesi halinde FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin elinde bulunan ve kullanılmamış olan tüm malları geri almak ve söz konusu malların KDV hariç bedelini ondört (14) gün içerisinde iade etmekle yükümlüdür.

7.2.5. Girişimcilik sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmiş olan bir GİRİŞİMCİ’nin son 6 ay içerisindeki statüsünün; FARMASİ tarafından hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecek Kazanç Planına göre;

-Yüzde 21 Prim Grubunda yer alan Müdür, Direktör, Altın Müdür, Altın Direktör, Platin Müdür, Platin Direktör, Zümrüt Müdür, Zümrüt Direktör, Elmas Müdür, Elmas Direktör, Asbaşkan Müdür, Asbaşkan Direktör, Başkan Müdür, Başkan Direktör, Sultan Başkan, Sultan Direktör olması halinde 7 ay ( 210 gün)

-Yüzde 18, yüzde 15, yüzde 11 veya yüzde 7 Prim Grubunda yer alan GİRİŞİMCİ, Lider, Üst Lider veya Yönetici olması halinde, 5 ay (150 gün),

-Yüzde 0 grubunda yer alan GİRİŞİMCİ olması halinde 3 ay (90 gün),

Geçmedikçe tekrar Girişimcilik sözleşmesinin tarafı olamaz.

7.3. Girişimcilik Sözleşmesinin, FARMASİ Tarafından Sona Erdirilmesi:

7.3.1. FARMASİ, GİRİŞİMCİ Kayıt Formu’nda eksik, yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunduğunu tespit ettiği GİRİŞİMCİ’nin sözleşmesini her zaman sona erdirebilir.

7.3.2. FARMASİ, bu Kitapçıkta yer alan kural / kurallara uymadığını tespit ettiği GİRİŞİMCİ’nin sözleşmesini her zaman sona erdirebilir.

7.3.3. Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, rüşvet, zimmet, irtikap, özel veya resmi belgede sahtecilik, şantaj ve bunlar gibi veya FARMASİ’nin kurumsal kimliği ile satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya GİRİŞİMCİ olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan hüküm aldığı tespit edilen bir GİRİŞİMCİ’nin kaydı silinir.

7.3.4. Girişimciliğin yukarıda açıklanan durumlardan herhangi biri sebebiyle sona ermesi halinde GİRİŞİMCİ sıfatı son bulan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder ve FARMASİ’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

7.3.5. Girişimciliğin yukarıda açıklanan durumlardan herhangi biri sebebiyle sona ermesi halinde, aynı sponsora bağlı yeni %21 Prim Grubunda yer alacak kollar oluşabiliyorsa, bu kollar ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara işlemin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Farmasi’nin onayından sonra dahil edilir.

7.3.6. Aynı grup ve kolda bulunan karı – kocadan birinin ve anne, baba ve çocuklarının Girişimcilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kendi ekiplerinden hak edilen unvan ve unvan priminin bir üst sponsora ödenmesi için Girişimciliğin Sona Ermesi bölümünde belirlenen sürelerin geçmiş olması gerekmektedir.

7.3.7. Herhangi bir nedenle Girişimciliği sona eren GİRİŞİMCİ’nin sponsorunun ciroya bağlı statüsü, alt ekibinin statüsünden daha yüksekse, mevcut alt ekip herhangi bir koşul olmadan bu sponsora bağlanır. Sponsorun, bu GİRİŞİMCİ ile aynı statüde ya da daha düşük statüde olması halinde, alt ekip FARMASİ Sanal’a kaydedilir ve bu sponsor statüsünün %18, %15, %11 veya %7 olması halinde 5 ay, statüsünün %21 olması halinde 7 ay içerisinde gerekli şartları yerine getirirse alt ekibi almaya hak kazanır. Şartları sağlayamazsa, alt ekip FARMASİ Sanal’da kalmaya devam eder.

8. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

8.1. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin kişisel bilgilerini korur ve onlara saygı duyar.

8.2. GİRİŞİMCİ, sözleşme öncesi doldurduğu Kayıt Formu ile bilgi sağlayarak, bu bölümde açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş sayılır. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin kişisel bilgilerini aşağıda açıklanan kurallar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işleme tabi tutmaktadır.

8.3. FARMASİ, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; GİRİŞİMCİ ve müşteri bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; sanal (internet/mobil hizmetler) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, FARMASİ’ye ait ürünleri sunabilmek ve GİRİŞİMCİ ile arasındaki ilişkinin gereğini yerine getirmek amacıyla GİRİŞİMCİ’nin kişisel verilerini işleyebilir.

8.4. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’den aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebilir:

8.4.1. GİRİŞİMCİ tarafından FARMASİ’ye doğrudan sağlanan bilgiler: Bu kapsama GİRİŞİMCİ’nin FARMASİ resmi web sitesindeki formları doldurarak veya telefon, e-posta veya başka bir iletişim yöntemi aracılığıyla FARMASİ ile iletişime geçerek sağladığı doğrudan bilgiler dahildir. Bu bilgiler GİRİŞİMCİ’nin; Adı, soyadı, Mesleği, Adresi, Aile Bilgileri, Aylık Geliri, Çocuk Sayısı ve yaşları, Doğum Tarihi, E-posta adresi, Sabit ve Cep Telefonu numarası, GİRİŞİMCİ numarası, T.C. Kimlik numarası, Vergi Kimlik numarası, Sosyal Güvenlik numarası, Banka Hesap Bilgileri, Anne – Baba adı ve soyadı ile Pasaport Numarasını içerir.

8.4.2. FARMASİ tarafından GİRİŞİMCİ hakkında toplanan bilgiler: Bu kapsama GİRİŞİMCİ’nin satın alma geçmişi, FARMASİ satış ilişkileri çerçevesinde kendisine takdir edilen statüsü, performansı, sponsorluk yaptığı yeni GİRİŞİMCİ’lere ilişkin bilgileri girmektedir. Ayrıca GİRİŞİMCİ, FARMASİ internet sitesini her ziyaret ettiğinde FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin internete bağlanmak için kullandığı İnternet Protokol (IP) adresi, Oturum açma bilgileri İnternet tarayıcısının türü ve versiyonu, Saat dilimi ayarları, Tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları, İşletim sistemi ve platformu da dahil olmak üzere teknik bilgiler FARMASİ resmi web sitesine yönlendiren, site içinde ve siteden çıkışta tıklanan (tarih ve saat içeren) Tekdüze Kaynak Konumlandırıcı (URL) akışı da dahil olmak üzere GİRİŞİMCİ’nin ziyaretine ilişkin bilgiler, GİRİŞİMCİ’nin incelediği veya aradığı ürünler, Sayfa yanıt süreleri, Karşıdan yükleme hataları, Belirli sayfaların ziyaret süreleri, Sayfa interaksiyon bilgileri (kaydırma, tıklama ve fare üzerinde), Sayfadan çıkış için kullanılan yöntemler ile FARMASİ müşteri hizmetlerini aramak için kullanılan tüm telefon numaraları bilgilerini otomatik olarak toplayabilir.

8.4.3. FARMASİ tarafından diğer kaynaklardan edinilen bilgiler: GİRİŞİMCİ’nin, FARMASİ tarafından yönetilen diğer sitelerden veya sunulan diğer hizmetlerden herhangi birini kullanması durumunda FARMASİ, GİRİŞİMCİ hakkında bilgi toplayabilir. Aynı zamanda FARMASİ, birlikte çalıştığı üçüncü taraflardan da (örneğin, teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki iş ortakları ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları gibi) GİRİŞİMCİ hakkında bilgi alabilir.

8.4.4. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’ye ait kişisel bilgileri, uyuşmazlıkların çözümü, borç tahsilatı ve sorun giderme dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek ve FARMASİ’den talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak, halihazırda GİRİŞİMCİ tarafından satın alınmış veya hakkında bilgi istemiş olduğu ürün ve hizmetlere benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak, GİRİŞİMCİ’nin hakları, menfaatleri, promosyonları ve diğer koşulları sağlamak, FARMASİ ile GİRİŞİMCİ arasındaki sözleşmesel ilişkinin tabi olduğu vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları, istatistiksel yükümlülükler vs. gibi yürürlükte olan diğer düzenlemelere uyum sağlamak, GİRİŞİMCİ’nin, sözleşme, Kitapçık ve FARMASİ’ nin satış politikaları ve kurallarına uygunluğuna bağlı olarak Sözleşme, Kitapçık ve mevzuattan kaynaklı haklarını yerinde kullanabilmek, GİRİŞİMCİ’nin ilgisini çekebileceği düşünülen ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak veya seçilmiş üçüncü tarafların sağlamasına izin vermek, GİRİŞİMCİ’yi, FARMASİ’ nin hizmetlerine ilişkin değişikliklerden haberdar etmek, FARMASİ internet sitesi içeriğinin GİRİŞİMCİ ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak ve geliştirmek, FARMASİ markası ve ürünlerinin satışlarının, arttırılması ve ticari itibarının korunmasını sağlamak, FARMASİ internet sitesinin yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemler, GİRİŞİMCİ’nin istediği zaman sunulan hizmetin interaktif özelliklerini kullanabilmesi, FARMASİ internet sitesinin güvenliğini sağlamak, Tüketici memnuniyeti performansı ve benzeri çalışmaları da kapsayacak şekilde GİRİŞİMCİ’lere ve diğer kişilere sunulan reklamların etkinliğini anlamak, ölçmek ve uygun reklamları iletmek, GİRİŞİMCİ’nin veya FARMASİ resmi web sitesinin diğer kullanıcılarının ilgisini çekebilecek ürün veya hizmetlere ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Düzenleyici kurumlar veya diğer yetkili makamların istekleri ve yasal taleplerine yanıt vermek amacıyla KVKK doğrultusunda kullanır.

8.4.5. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya ticari amaçlı olarak ifşa etmez. Yalnızca Elektronik Ticaret Kanunu, KVKK ve sair mevzuat kapsamında işler.

8.4.6. FARMASİ, bu Kitapçık’ın 8.4.3.maddesinde sıralanan faaliyetlerin ifasında destek sağlamaları için FARMASİ grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) GİRİŞİMCİ’nin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve işleme izni verebilir.

8.4.7. FARMASİ, iş ortakları (kargo firma ve acenteleri, fatura-kredi tahsilat büroları, lojistik, müşteri destek gibi çeşitli hizmet sağlayıcılar), GİRİŞİMCİ’lere ve diğer kişilere uygun reklamları seçmek ve sunmak için gereken bilgilere ihtiyaç duyan reklamcılar ve reklam ağları (FARMASİ, kişileri tanımlayıcı bilgileri reklamcılarına ifşa etmemekle beraber, kullanıcıları hakkında, örneğin reklamlarının belirli bir günde 35 yaş altı 1.000 kadın kullanıcı tarafından tıklandığı bilgisi gibi “yığın veriler” sağlayabilir. FARMASİ söz konusu yığın verileri reklamcıların hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla da kullanabilir. Örneğin, belirli bir bölgeden FARMASİ sistemine yeni katılan GİRİŞİMCİ’ler gibi), FARMASİ internet sitesinin geliştirilmesi ve optimizasyonunda FARMASİ’ ye destek olan analiz ve arama motoru sağlayıcılar, GİRİŞİMCİ’nin onay vermesi halinde kendisine gönderilecek pazarlama mesajları veya müşteri memnuniyeti anketleri de dahil olmak üzere toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları ile toplu e-kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları gibi, FARMASİ mesajlarının GİRİŞİMCİ’lere iletilmesini sağlayan teknik çözüm sağlayıcılara GİRİŞİMCİ’nin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve net olarak tanımlanmış kapsam ve amaç dahilinde bu bilgileri işleme izni verebilir.

8.4.8. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin kişisel bilgilerini yukarıdaki amaçlarla bağlantılı olarak üçüncü taraflarla da paylaşabilir. Ayrıca FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin unvanı, statüsü, diğer GİRİŞİMCİ’lere göre satışlarının nitelik ve niceliksel durumu , faydalandığı kampanyalar/yarışmalar gibi bilgilerini haftalık, aylık, yıllık raporlama, satış, pazarlama, şirket hedef ve sonuçlarının belirlenmesi gibi faaliyetler için fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanabilir ve paylaşabilir.

8.4.9. Kendisine ait herhangi bir ticari faaliyet veya varlığı satması, satın alması veya başka bir şekilde devretmesi halinde FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin kişisel bilgilerini söz konusu ticari faaliyet veya varlığın muhtemel satıcı, alıcı veya devralıcısına verebilir.

8.4.10. FARMASİ’nin veya varlıklarının tümünün bir üçüncü tarafça satın alınması halinde, GİRİŞİMCİ’lerin kişisel bilgileri de devir olan varlıklar arasında yer alacaktır.

8.4.11. FARMASİ, yasal bir yükümlülüğe uymak veya FARMASİ içerisindeki geçerli düzenlemeleri yürürlüğe koymak veya uygulamak veya haklarını, varlıklarını veya GİRİŞİMCİ’lerin, müşterilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini korumak için GİRİŞİMCİ’lerin kişisel bilgilerini verebilir veya paylaşma yükümlülüğü olması halinde, bu bilgileri paylaşabilir. Bu maddenin kapsamına, dolandırıcılığı önlemek ve kredi riskini azaltmak amacıyla diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgi alışverişi de girmektedir.

8.4.12. Mevzuat çerçevesinde izin verilen kişi veya kuruluşlar ve bilgi talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritesi tüzel kişiler; FARMASİ’ nin ana hissedarları, iştirakleri; ticari faaliyetleri yürütmek üzere hizmet alınan 3. kişiler, işbirliği yapılan program ortağı kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. Kişiler de bu kapsamdadır.

8.5. GİRİŞİMCİ tarafından FARMASİ’ye sağlanan veya FARMASİ tarafından toplanan kişisel veriler güvenli sunucularda saklanmaktadır. Tüm online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmekte ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedir. FARMASİ online işlemlerde kredi kartı veya banka kartı bilgilerini de saklamamaktadır. GİRİŞİMCİ hakkında toplanan bilgiler KVKK kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışındaki bir lokasyona aktarılabilir ve burada saklanabilir. Söz konusu bilgiler AEA dışında FARMASİ veya tedarikçilerinden biri için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu personel diğer şeylerin yanı sıra GİRİŞİMCİ’nin siparişinin karşılanması, ödeme bilgilerinin işlenmesi, promosyonlarının işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyette bulunabilir. GİRİŞİMCİ, kişisel bilgilerini vererek bu aktarım, saklama ve işleme süreçlerine izin vermiş olur.

8.6. FARMASİ, kişisel bilgilerin güvenli ve bu Kitapçık ile yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için gerekli tüm makul önlemleri alır. Kişisel veriler Genel Müdürlük, FARMASİ internet sitesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, sözleşmeler, çağrı merkezi ve alternatif kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

8.7. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin, FARMASİ internet sitesinin belirli alanlarına erişim sağlayabilmesi için GİRİŞİMCİ’ye bir şifre verdiğinde veya GİRİŞİMCİ bir şifre seçtiğinde, bu şifrenin gizli tutulması GİRİŞİMCİ’nin sorumluluğundadır. GİRİŞİMCİ bu şifreyi hiç kimseyle paylaşamaz. Paylaşması halinde Hesabı üzerinde yapılan tüm işlemlerden kendisi sorumludur. GİRİŞİMCİ’nin, şifresinin kontrolünü kaybetmesi, kişisel verileri üzerindeki kontrolünü de büyük ölçüde kaybetmesi sonucunu doğuracağından, böyle bir durumda derhal FARMASİ’ yi bilgilendirmesi ve şifresini değiştirmesi gerekmektedir

8.8. GİRİŞİMCİ’nin kişisel bilgilerini korumak için elinden gelen tüm özeni göstermesine rağmen FARMASİ, resmi web sitesine aktarılan bilgilerin güvenliğini garanti edemez, her türlü bilgi aktarımında risk GİRİŞİMCİ’ye aittir.

8.9. GİRİŞİMCİ, kişisel bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanılmamasını talep etme hakkına sahiptir. GİRİŞİMCİ bu hakkını bilgilerini toplamak için kullanılan formlarda bulunan uygun kutuları işaretleyerek veya kutulardaki işareti kaldırarak kullanabilir. GİRİŞİMCİ, bu hususta verdiği onayı her zaman kaldırabileceği gibi, başlangıçta onay vermediği bir işlem için sonradan onay verebilir.

8.10. GİRİŞİMCİ’nin, FARMASİ tarafından tutulan kişisel bilgilerine erişme, düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı vardır. GİRİŞİMCİ hesabına giriş yaparak kişisel bilgilerinin çoğunu görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilir.

8.11. GİRİŞİMCİ, FARMASİ Müşteri Hizmetleri’ne talebini iletmek şartıyla, hesabını kapatabilir. Ancak FARMASİ, kanunlara uyma, dolandırıcılığı önleme, borç tahsilatı, anlaşmazlıkları çözümleme, soruşturmalara destek olma ve yasaların izin verdiği işlemleri yapma amacıyla kapatılmış hesaplardaki kişisel bilgileri bu amaçlarla kullanmak üzere korumaya devam eder.

8.12. GİRİŞİMCİ, FARMASİ’ye başvurarak, kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3.kişilere bu Kitapçık’ın 8.4.5. ve 8.4.6.maddeleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8.13. GİRİŞİMCİ ile FARMASİ arasında satış sözleşmesi imzalandıktan sonra, kendi bilgisinin, FARMASİ ile satış ilişkisi içinde olan ve muhtemel olarak olabilecek diğer GİRİŞİMCİ’lere paylaşılabileceği konusunda yetki verir. GİRİŞİMCİ de bu bilgileri ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükler ve özellikle kendisine tevdi edilen verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallara uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. GİRİŞİMCİ’nin temel yükümlülükleri; Kendisine FARMASİ tarafından GİRİŞİMCİ’nin onayı ile tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen veri işleme amacı kapsamında işleme almak, Bağlayıcı kanun hükümleri aksini gerektirmedikçe, kişisel bilgileri Sözlepme ve Kitapçıkde belirtilmeyen bir şekilde kullanıma sunmaya yönelik faaliyetlerden kaçınmak ve FARMASİ ile ilişkisinin sona ermesinden sonra, kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri derhal iade etmek ve söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen hedefin yerine getirilmesi amacıyla kaydetmiş olduğu elektronik veri taşıyıcılardan silmektir.

8.14. FARMASİ, kişisel bilgilerinin paylaşılmasına rıza gösteren GİRİŞİMCİ’ler adına, GİRİŞİMCİ’ye tevdi edilmiş kişisel verileri korumaya yönelik olarak uyguladığı yöntemlerin KVKK mevzuatına uygunluğu açısından GİRİŞİMCİ’den bilgi alma ve açıklama isteme hakkına sahiptir. Girşimciler satış ilişkisine dahil olurken, kişisel verilerinin paylaşılmasına gösterdikleri rıza ile, bu maddede düzenlenen hususa da yetki vermiş sayılırlar.

8.15. GİRİŞİMCİ, FARMASİ’ nin bu Sözleşme ve Kitapçık kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgilerin işlenmesine, özellikle kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin tüm sorularını derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.16. GİRİŞİMCİ’nin, kişisel bilgileri bu Kitapçık ve Sözleşme hükümlerine aykırı bir biçimde kullanması halinde, FARMASİ, GİRİŞİMCİ ile sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

8.17. FARMASİ, GİRİŞİMCİ’nin, kişisel bilgilerin bu Kitapçık’a ve mevzuata aykırı bir biçimde işlenmesinden dolayı üçüncü taraflara karşı doğabilecek yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

8.18. FARMASİ internet sitesinde, GİRİŞİMCİ’yi, web sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler (web sitesi kullanıcılarının bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılabilir. Bunun amacı, GİRİŞİMCİ web sitesini gezerken, ona iyi bir deneyim sunmak ve web sitesini geliştirmeye olanak vermektir. FARMASİ bu Çerezleri, bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, reklam etkinliğini ölçmek, güven ve güvenliği desteklemek için kullanır. Bazı çerezler kişisel bilgiler içerir, örneğin GİRİŞİMCİ, sisteme giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna bastığında bir çerez kullanıcı adının hatırlanmasını sağlar. GİRİŞİMCİ Çerezlere izin vererek bunu kabul etmektedir.

8.19. FARMASİ’nin Kitapçığın bu bölümünde yapacağı her türlü değişiklik FARMASİ resmi web sitesinde yayınlanacak ve gerektiğinde GİRİŞİMCİ’ye e-posta veya başka bir yöntemle bildirim yapılacaktır. GİRİŞİMCİ’nin FARMASİ resmi web sitesini kullanması veya bir sipariş vermesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir. GİRİŞİMCİ’nin değişiklikleri kabul etmemesi halinde Sözleşme ve Kitapçık’ta açıklandığı üzere sözleşmeyi sonlandırma hakkı saklıdır.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Bu Kitapçık’ın uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda T.C. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. GİRİŞİMCİ, ikamet adresi neresi olursa olsun, bu özel yetki kuralını kabul etmektedir.

9.2. Bu Kitapçıkta düzenlenen herhangi bir maddenin ihlali halinde, FARMASİ münhasıran sözleşme, Kitapçık ve yasadan kaynaklanan haklarını kullanma yetkisini haizdir.

9.3. Sözleşme ve Kitapçık, FARMASİ ve GİRİŞİMCİ tarafından imzalanmadan önce taraflar arasında müzakere edilmiş olsa da; GİRİŞİMCİ ile FARMASİ arasında işbu Kitapçık ya da Sözleşme hükümleri bakımından yorum farkı bulunması halinde, ilgili madde bakımından FARMASİ’ nin yapacağı açıklamaya göre hareket edilecektir.

9.4. İşbu Kitapçık’ın herhangi bir maddesinin / maddelerinin hakim müdahalesi yoluyla geçersiz kabul edilmesi, metinden çıkarılması halinde; taraflardan herhangi birinin sözleşme metninden çıkarılan madde olmaksızın sözleşme ile bağlı kalma iradesinin ortadan kalkması halinde sözleşme ilgili tarafça tek taraflı olarak ve diğer tarafa herhangi bir tazminat ödenmesine gerek olmaksızın feshedilebilir.

5 görüntüleme0 yorum

FARMASİ 1 ŞUBAT 2022 TARİHİNE BAŞLATTIĞI YENİ PROJE İLE LİDERLERİNE ALTIN VERECEK. 11/15/18 SEVİYELERİ İÇİN BİR LİDER GELİŞİM PROJESİ BAŞLIYOR VE BU PROJEYE KATILIP BAŞARILI OLAN LİDERLER VE SPOSORLARI AYRI AYRI ALTIN YADA FARKLI ÖDÜLLER KAZANACAK.


%11 Seviyesi BÜTÜN Görevlerini Yapanların Kazanacağı Ödül Farmasiden Şubat Primi İle Birlikte GRAM ALTIN KAZANACAK


▪️Görevleri kaçıranlarada ödül verilecek ..

▪️Aşağıya doğru 5 Barem üzerinden değerlendirilecek


%15 Seviyesi BÜTÜN Görevlerini Yapanların Kazanacağı Ödül;

1 ÇEYREK ATIN KAZANACAK


▪️Görevleri kaçıranlarada ödül verilecek ..

▪️Aşağıya doğru 5 Barem üzerinden değerlendirilecek


%18 Seviyesi BÜTÜN Görevlerini Yapanların Kazanacağı Ödül;

1 YARIM ATIN KAZANACAK


▪️Görevleri kaçıranlarada ödül verilecek ..

▪️Aşağıya doğru 5 Barem üzerinden değerlendirilecek


✅HER SEVİYE İÇİN ;✅

▪️1.Barem Altın Ödülünü Kazanacak

▪️2.Barem başka Bir Ödül

▪️3.Barem Başka Bir Ödül

▪️4.Barem Başka Bir Ödül

▪️5.Barem Başka Bir Ödül


🌟 Müdürler , Direktörler , Altınlar , Platinler * 🌟 ÖDÜLLERİ * 🌟


- Direk Bağlınız Ne Kazandıysa Sizde Aynısını Kazanacaksınız .

-Yani Direk Bağlım %11 Gram Altın Kazandı ,Bende Gram Altın Kazanıyorum..

-Yani Direk Bağlım %15 Çeyrek Altın Kazandı ,Bende Çeyrek Altın Kazanıyorum..


⚠️ *ÖNEMLİ AYRINTI DİREK BAĞLI OLMASI *

⚠️ *SANAL MÜDÜRLER DAHİL DEĞİL *

- Altın Ödemesi Diğer Ayın 20 Sinde Brüt Hesaplanarak Primlerimizle Yatacak


SİZDE FARMASİDEN HEM MAAŞ HEM DE ALTIN KAZANMAL İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKTEN EKİBİMİZE KATILABİLİRSİNİZ


https://www.farmasiint.com/default?RefGuid=57edb5ee-d2e3-4c8f-9602-dc2e68c9ec80

2 görüntüleme0 yorum

Dr. C. Tuna Canlandırıcı Şampuan, koparak dökülmelere karşı korumaya yardımcı olur. Sarımsak ve Capixyl™ ile geliştirilen ve zenginleştirilen formül, saçı beslemeye ve saç telleri üzerinde hasara uğramış noktaları yeniden yapılandırmayı destekler.


Kullanım: Islak saça masaj yaparak uygulayın ve iyice durulayın.NE İŞE YARAR

Farmasi sarımsaklı şampuan zengin formülü sayesinde saçların çoğalmasını, gürleşmesini sağlar. İçerdiği sarımsak sayesinde saç dökülmesini engelleyen sarımsaklı şampuan aynı zamanda yeni saçların çıkmasını ve hızlıca uzamasını sağlamaktadır.


YENİ BAŞLARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN


Şampuanı ilk kullanmaya başladığınız hafta dökülme devam edebilir. Kullanmaya devam edin. Etkisini 2. haftanın sonuna doğru görmeye başlarsınız.

Özellikle ilk birkaç hafta saç diplerinizde kaşıntı olabilir. Zamanla azalacaktır, harekete geçen canlanan saç kökleriniz kaşıntıya sebep olur.

Saçlarınızı çok sıcak su ile ve diplerini tahriş ederek tırnaklarınızla inciterek değil; masaj yaparak ve ılık su ile yıkamalısınız. Böylece kafa derinizde kanlanma artacaktır ve daha canlı saçlarınız olacak.

FARMASİ sarımsaklı şampuanı maske ile birlikte kullanın. Sarımsaklı Saç maskesi şapuanın etkisini tamamlayacak özel bir formül ile üretilmiştir.


Sarımsaklı şampuan nasıl kokar ? sarımsak kokmaz çok güzel bir parfüm kokusu vardır.

4 görüntüleme0 yorum
bottom of page